Jako Japanese Restaurant

656 Davie St.

(604) 687-0510

Sushi